PRAWO CYWILNE

1. Doradztwo z zakresu prawa cywilnego.

2. Sporządzanie i analiza projektów umów oraz regulaminów, w tym regulaminów sklepów internetowych.

3. Reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in.:

– tzw. sprawach odszkodowawczych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta),
– sprawach o zapłatę,
– sprawach o ochronę dóbr osobistych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, przeprosiny),
– sprawach związanych z niewłaściwym wykonaniem zobowiązań umownych,
– sprawach spadkowych (m.in. nabycie spadku, dział spadku),
– sprawach związanych z wpisami do rejestru ksiąg wieczystych,
– sprawach związanych z prawem własności (m.in. sprawy o zasiedzenie, zniesienie
współwłasności, ochronę posiadania, ochronę własności),
– pozostałych sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu cywilnym.

PRAWO KARNE

1. Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym2. Reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, sporządzenie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie oskarżycieli prywatnych w postępowaniu sądowym.

3. Reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym (m.in. warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, odroczenie wykonania kary).

4. Sporządzanie środków odwoławczych (apelacja, kasacja, zażalenie).

SPÓŁKI HANDLOWE I PRAWO GOSPODARCZE

1. Kompleksowa obsługa związana z tworzeniem i rejestracją spółek osobowych i kapitałowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna).

2. Sporządzanie projektów umów i statutów spółek prawa handlowego.

3. Obsługa związana z działalnością organów spółek (zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i innych).

4. Doradztwo prawne z zakresu prawa spółek.

5. Kompleksowa obsługa prawna związana z bieżącą działalnością przedsiębiorców.

6. Reprezentacja w postępowaniu dotyczącym wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego.

7. Reprezentacja w postępowaniu sądowym związanym z działalnością spółek prawa handlowego (m.in. powództwa o uchylenie uchwały, powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, powództwa przeciwko członkom zarządu).

8 Kompleksowa obsługa prawna związana z procesami transformacyjnymi spółek (podział spółek, łączenie spółek i przekształcanie spółek).

9. Kompleksowa obsługa prawna związana z likwidacją spółek prawa handlowego.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE
1. Doradztwo z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (m.in. analiza sytuacji prawno-finansowej spółki, pomoc w wyborze właściwej formy upadłości lub restrukturyzacji).
2. Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości.
3. Prowadzenie negocjacji z wierzycielami, reprezentacja na zgromadzeniach wierzycieli.
4. Przygotowanie zgłoszeń wierzytelności do masy upadłości.
5. Doradztwo i kompleksowa obsługa w zakresie upadłości konsumenckiej.
PRAWO PRACY
1. Doradztwo z zakresu prawa pracy.
2. Reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym z zakresu prawa pracy (m.in. sprawy dotyczące roszczeń pracowników w związku z mobbingiem, sprawy dotyczące wypowiedzenia, rozwiązania umowy o pracę).
PRAWO RODZINNE
1. Doradztwo z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.
2. Reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, a w tym m.in.:
w sprawach o rozwód i separację,
w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków,
w sprawach związanych z obowiązkiem alimentacyjnym (zasądzenie alimentów, zmiana obowiązku alimentacyjnego, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
w sprawach związanych z władzą rodzicielską (m.in. ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności związanych z zarządem majątkiem dziecka),
w sprawach związanych z uregulowaniem kontaktów z małoletnimi dziećmi,
w sprawach o ubezwłasnowolnienie.
PRAWO ADMINISTRACYJNE
1. Sporządzanie odwołań od decyzji.
2. Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych.
3. Sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
4. Reprezentacja klientów przed organami administracji.
5. Reprezentacja klientów przed sądami administracyjnymi.
porady prawne Rzeszowie

porady prawne Rzeszowie


 

reprezentacja przed sądami

reprezentacja przed sądami