SPÓŁKI HANDLOWE I PRAWO GOSPODARCZE

1. Kompleksowa obsługa związana z tworzeniem i rejestracją spółek osobowych i kapitałowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna).

2. Sporządzanie projektów umów i statutów spółek prawa handlowego.

3. Obsługa związana z działalnością organów spółek (zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i innych).

4. Doradztwo prawne z zakresu prawa spółek.

5. Kompleksowa obsługa prawna związana z bieżącą działalnością przedsiębiorców.

6. Reprezentacja w postępowaniu dotyczącym wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego.

7. Reprezentacja w postępowaniu sądowym związanym z działalnością spółek prawa handlowego (m.in. powództwa o uchylenie uchwały, powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, powództwa przeciwko członkom zarządu).

8 Kompleksowa obsługa prawna związana z procesami transformacyjnymi spółek (podział spółek, łączenie spółek i przekształcanie spółek).

9. Kompleksowa obsługa prawna związana z likwidacją spółek prawa handlowego.

porady prawne Rzeszowie

porady prawne Rzeszowie


 

reprezentacja przed sądami

reprezentacja przed sądami