Na gruncie art. 94 (3) § 3 ustawy prawo pracy mobbing to za mało, konieczne jest wystąpienie rozstroju zdrowia.

Aby uzyskać od pracodawcy zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art.94 (3) § 3 ustawy prawo pracy nie wystarczy udowodnienie, że w miejscu w pracy doszło do mobbingu. Przesłanką konieczną do zasądzenia przez sąd kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia jest wystąpienie u pracownika rozstroju zdrowia.

Kodeks pracy

Art. 94 (3) § 3 ustawy kodeks pracy stanowi, iż: ,,Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”

Bez udowodnienia przed sądem pracy, że mobbingowany pracownik doznał rozstroju zdrowia, uzyskanie zadośćuczynienia na podstawie w/w przepisu w zasadzie nie wchodzi w grę. Równie istotne jest udowodnienie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy rozstrojem zdrowia pracownika a faktem, iż był wobec niego stosowany mobbing.

Jaki rozstrój zdrowia?

Analiza orzecznictwa pozwala na skonstruowanie wniosku, że ma to być rozstrój zdrowia kwalifikowany w kategoriach medycznych. Praktyka wskazuje, że bardzo często jest to depresja, nerwica, mogą to być również schorzenia kardiologiczne.

Dla przykładu, w jednej z prowadzonych przeze mnie spraw ofiara mobbingu chora na depresję podjęła próbę samobójczą. Z kolei w innej sprawie mobbingowany pracownik na skutek długotrwałego stresu w pracy miał zawał serca.

Z przedkładanej w sprawie sądowej dokumentacji medycznej powinien wynikać związek pogarszającego się stanu zdrowia z mobbingiem. Ważne jest, aby dokumentacja obejmowała pewien dłuższy okres czasu, a nie ograniczała się do jednej wizyty lekarskiej. W trakcie procesu najczęściej weryfikowane jest to przez biegłych sądowych, ponieważ ustalenie rozstroju zdrowia pracownika i jego związku przyczynowo-skutkowego z mobbingiem, wymaga wiadomości specjalnych.

Dobra osobiste

Nieco inaczej przedstawia się kwestia wystąpienia przez mobbingowanego pracownika z powództwem w oparciu o przepisy, dotyczące ochrony dóbr osobistych. Ten temat zostanie poruszony w osobnym wpisie.

r. pr. Karolina Zawada